Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εκ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμού η τοιαύτη επιστολή, προς σκέψιν δια την ανάπαυλαν του ΣΚ και μέχρις της κριτικής της μάχης της ποδοσφαιρικής της ομάδος ημών κατά των σκωλήκων εν Χαριλάου.
*********************************************************************************


Απορρῶ μὲ τὸ πλεονάζον θράσσος ἀλλὰ καὶ ἠλιθιότητα, βλακεία καὶ σκοπιμότητα μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ δήλωσε ὅτι κατέχει στὸ προσωπικὸ του ἀρχεῖο «ψηφιακὸν ἀντίγραφὸν» τῶν ἀμυντικῶν σχεδίων τῆς χώρας.

Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ μηδὲ βλὰξ, μηδὲ ἠλίθιος μηδὲ δηλωσίας ἐντυπωσιασμῶν ἔχει ὑπάρξει μέχρι τοῦδε.

Ποία ἡ σκοπιμότης ἐκστομίσεως τοιαύτης ἠλιθιότητος καὶ...
ὀμολογήσεως τοιούτου ὀλισθήματος;

Ποῖος νομίζει ὅτι εἶναι ὥστε νὰ δικαιοῦται νὰ κρατᾶ εἰς τὸ ἀρχεῖον του τὰ ἀμυντικὰ σχέδεια τῆς χώρας;

Διατὶ προεκάλεσε τὰς ξένας μυστικὰς ὑπηρεσίας νὰ ληστεύσουν τὴν οἰκίαν του;

Διατὶ ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία δὲν παρενέβη καὶ ἀντιθέτως καταχειροκρότησε τὸ γεγονὸς; ΜΠΡΑΒΟ, ΜΠΡΑΒΟ μεγάλε ἀρχηγὲ... τοὺς κατατρόπωσες...

Τὶ πράγματα εἶναι αὐτὰ; Πόσον ἐπιπόλαιος εἶναι ὁ Βενιζέλος καὶ ἐπιπόλαι καὶ βλάκες οἱ Βουλευταὶ;

Τὶ ἤθελε νὰ πῇ ὁ Βενιζέλος; Τὶ ἐκέρδισε μὲ αὐτὸ ποὺ εἶπε...

Μετὰ ψάχνουμε νὰ βροῦμε τοὺς προδότες ἐκτὸς βουλῆς...

ΒΕΝΙΖΕΛΕ... ἄν ἀρχηγὸς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κρατήσῃ στὸ προσωπικὸ του ἀρχεῖον τὰ ἔγγραφα τοῦ ἀμυντικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς χώρας καὶ τοῦτο γίνει γνωστὸν... θὰ κατηγορηθεῖ ἀμέσως δι᾽ «ἐσχάτην προδοσίαν».

Ἐσεῖς ποιὸς εἶσθε; Τὶ νομίζετε ὅτι εἶναι τὰ ἀμυντικὰ σχέδια τῆς χώρας ὥστε νὰ διατηρεῖτε εἰς τὸ προσωπικὸν σας ἀρχεῖον πρὸς ἐπίδειξιν, τὶς οἶδε ποῦ, καὶ, τὶς οἶδε, διὰ ποίους σκοποὺς;

Ποῖος σᾶς εἶπε ὅτι ἐσεῖς εῖστε ὑπεράνω νόμων καὶ τουλάχιστον δεοντολογίας. Τὶ σέβεσθε ἐσεῖς ὅταν δὲν σέβεσθε τὰ ἀμυντικὰ σχέδια τῆς χώρας;

Καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας πῶς ἀντέδρασεν εἰς τὸ ὀλίσθημα τοῦ καταδικασμένου εἰς τὴν συνείδησιν τῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλλήνικοῦ λαοῦ;

Ἡ πολιτικὴ, μεγαλόστωμος καὶ πομφολυγώδης, εἰς πλείστας ὅσας περιπτώσεις, πένα καὶ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης τὶ ἔπραξεν ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς ἀνωτέρω ὁμολογίας ἤ, τουλάχιστον, τὶ προυτίθεται νὰ πράξῃ;

Πολιτικὲ Βενιζέλε,

ἡ ὀμολογία σου μοῦ θύμησε τὴν γνωστὴν, εἰς ὅσους μελετοῦν εἰς βάθος καὶ ὄχι διὰ νὰ πομφολυγοῦν, κατάταξιν, κατὰ τὸν Μέγα Ναπολέοντα, τῶν στρατιωτικῶν εἰς τέσσαρας κατηγορίας. Ἐάν τώρα, εἰς τὴν ἀκολουθούσαν ἱστορίαν τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος ἀφαιρέσωμεν τὸ «ἀξιωματικὸς» καὶ τὸ ἀντιακταστήσωμεν μὲ τὸ πιλιτικὸς, θὰ βρεῖτε τὸν ἑαυτὸν σας ἐντασσόμενον εἰς τὴν τετάρτην κατηγορίαν.

Οἱ ἀξιωματικοὶ, εἶπεν ὁ Μ. Ναπολέων, κατατάσσονται εἰς τέσσαρας κατηγορίας, ὡς ἀκολούθως:

Πολὺ ἔξυπνοι καὶ πολὺ ἐργατικοὶ: Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι κατάλληλοι διὰ τὰ καθήκοντα τοῦ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Ὅντας ἔξυπνοι ἀντιλαμβάνονται τὴν πραγματικότητα, διαβλέπουν τὸ μέλλον καὶ ὄντας ἐργατικοὶ παράγουν ἐπιτελικὸν ἔργον διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῆς ἀμύνης, τὴν ἐνδυνάμωσιν τῆς στρατιωτικῆς ἰσχύος καὶ, ἔν τέλει, τὴν θωράκησιν τῆς χώρας πρὸς ἀντιμετώπισιν πάσης ἐχθρικῆς ἀπειλῆς.
Πολὺ ἔξυπνοι καὶ πολὺ τεμπέληδες: Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι κατάλληλοι διὰ τὰ καθήκοντα τοῦ Διοικητοῦ Μονάδος. Ὄντας ἔξυπνοι θὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ πνεῦμα τῶν διαταγῶν τῶν ἐκπονηθέντων ὑπὸ τῶν ἐξύπνων καὶ ἐργατικῶν ἐπιτελῶν καὶ, ὑπὸ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης καὶ συνεπείᾳ τῆς τεμπελιᾶς τους, θὰ κατανήμουν κατὰ ὀφέλιμον καὶ δόκιμον τρόπον, ἤτοι ἰσοβαρῶς καὶ ἀναλογικῶς, τὸ ἔργον εἰς τοὺς ὑφισταμένους των. Συνάμα δὲ, διὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν οἱ ἴδιοι, θὰ ἐλέγχουν συνεχῶς, τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου, εὐελπιστοῦντες τὴν προαγωγὴν των εἰς ἐπιτελεῖς. Ἐξ ἄλλου ἡ κατανομὴ τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ὑφισταμένους εἶναι καὶ ὁ ἐπιδειωκόμενος σκοπὸς διὰ τὴν συμμετοχὴν τοῦ συνόλου τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τῆς μονάδος, εἰς τὴν διοίκησιν αὐτῆς.
Βλάκες καὶ τεμπέληδες: Αὐτοὶ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι κατάλληλοι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν πάσης δευτερευούσης ἀποστολῆς εἰς τὸν στρατὸν. Ὡς τεμπέληδες θὰ ἐργασθοῦν, ἔστω καὶ ἐλάχιστον, ἀλλὰ πάντοτε ὅσον ἀπαιτεῖται διὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν καὶ ὡς βλάκες θὰ πράξουν τὰ ἐλάχιστα δυνατὰ λάθη δεδομένου ὅτι τὰ τρανταχτὰ λάθη θὰ τὰ ἀποφύγουν, συνεπείᾳ τῆς φυσικῆς παρεμβάσεως καὶ ἀντιδράσεως τῶν ὑφισταμένων των καὶ κυρίως τῶν συνεργατῶν των. Ἡ κοινὴ λογικὴ θὰ πρυτανεύσει σὲ μεγάλο βαθμὸ. Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι ἄριστον, θὰ εἶναι ὅμως ἀποδεκτὸν.
Βλάκες καὶ ἐργατικοὶ: Ὡς βλάκες οὐδὲν ἀντιλαμβάνονται, ὡς ἐργατικοὶ δὲν δέχονται παρεναίσεις καὶ συμβουλὰς. Αὐτοὶ εἶναι ἀκατάλληλοι δι᾽ οἱανδήποτε ἐργσίαν καὶ πρέπει νὰ ἀποστρατευθοῦν πάραυτα.
Μετὰ ψάχνουμε νᾶ βροῦμε τὸ διατὶ αὐτὴ ἡ χώρα πάει κατὰ διαόλου....

Μὰ ἀπλούστατα...

Διότι κυβερνᾶται ἀπὸ ἠλιθίους ἀλλὰ καὶ γελοίους...

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος
Σχης ἐ.ἀ.
μόνιμος κάτοικος Γαλλίας 

8 σχόλια:

 1. Χρηστος Χοντζεας19 Ιανουαρίου, 2013 01:43

  ...Aν καταλαβα καλα, ο επιστολευς υβριζει τον Benιζελον. Τον λεει "εργατικον".
  Αν ειναι δυνατον.
  Η,Η,Η Υψιστης βλασφημια και Η για Τον,Τον,Τον Αρχιτεμπελη. Τον Καισαρα της Αρπαχτης και τον Τσαρο της Διαπλοκης. Πως τολματε κυριε;

  Τι θα πει "γιατι εχει παρει τα αρχεια σπιτι του"; Θα πει "τα εχει για φυλαξη. Δεν καταδεχεται να παιρνει στικακια σαν τον αλλον τον παραπεμπομενο. Του αρεσουν τα πραγματα που εχουν "μεγεθος". Δοκιμασε να παρει μια φρεγατα, να την κανει βολτες και να μπαινει στο ματι του Λατση,αλλα δεν προκανε. Ετσι,πηρε τα ψηφιακα σχεδια. Και διαλεξε αυτα γιατι απλα καποιος του ειπε "κυριε υπουργε...αυτα ειναι πολυ "βαρια" οπλα". Ακουσε "βαρια" και επελεξε αυτα.

  Ας πουμε,γιατι απο το υπουργειο Οικονομιας δεν πηρε φακελους, η δισκους,αλλα κρατησε την κρατικη λιμουζινα των 3 τονων και των 700.000 γιουρω; Και με αυτη κυκλοφορει ακομα.
  Επιτρεπεται ο Καισαρας να κυκλοφορει με...μονιππο; Τι ειναι; Απλος τρατιωτης;
  Νερων, καθημενος εις την δεξιαν θεσην υπερπολυτελους κρατικης λιμουζινας, κραδαινοντας ψηφιακα αρχεια του ΓΕΣ, μιλα σιριχτα στο κινητο: "φτιαξτε μου ενα τεραστιο χοτ-ντογκ. Βαλτε μεσα ολα τα σκυλια της Ομονοιας. Αν χρειαστει,τραβατε και στην Βαθη. Βαλτε ενα βυτιο κετσαπ και δυο σκουπιδιαρες πατατες τιγανιτες. Θελω να "τσιμπισω".

  Ο "ανθρωπος" απλα ειναι πολυ αρρωστος. Δεν το βλεπετε, οτι υπαρχει "χοντρο" προβλημα;
  Ισως πρεπει να εδιαφερθει καποιο ιδρυμα. Ο "Αρκτουρος" ισως. Η το "188 και ανω" (κιλα)

  Η μονη υπηρεσια που πρεπει και μπορει να προσφερει, ειναι η εξης: Να τον λιωσουν,να βγαλει καμποσες οκαδες λιπος και με αυτο να λιπαινουν τις ραγες στα καρναγια,στο Περαμα,να γλυστρανε τα πλοια.
  Τιποτα αλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρηστος Χοντζεας19 Ιανουαρίου, 2013 02:26

  Εχουν παθει πλακα ολοι οι αξιωματουχοι. Με την τρομερη προσπαθεια της Ελλαδας. γουρλωσε τα ματια το Λαγκαρντ. (εξτριμλι εφορτς του δε ραιτ νταιρεκσιονς" λεει για την Ελλαδα. "οχι μονο δεν θα γινεται Αφρικανακια,αλλα σε δυο χρονια,σας υποσχομαι οτι θα στελνεται τονους χαβιαρι απο το περισευαμενο σας, εκει".

  Ο καροτσης,ειναι επισης ευχαρος: "κανετε απιστευτη δουλεια.Αλλα μπορειτε και καλυτερα" (ενταξει αυτος ειναι λιγο πιο αυστηρος"
  "ειναι αξιοθαυμαστη η προσαρμογη και οι ρυθμοι" λεει ο Ρεν με ενα στομα με τον Γιουνκερ.

  τι εχει μεσολαβισει,απο την τελευταια φορα που μας ειπαν ξανα-μανα αχρηστους και τεμπελιδες; Τιποτα το ουσιαστικο.Δυο εκολγικες αναμετρησεις που ολα ηταν σταματημενα,ενα ραθυμο καλοκαιρι,που εποισης για λογους "εθνικους" ηταν επισης ολα σταματημενα (τι τζιτζικια θα ημασταν αλλωστε). Αρα; Αρα ποτε προλαβε και πηρε μπρος ο πυραυλος και ποτε κιόλας προκανε να εχει και απτα αποτελεσματα,ωστε να πεισει ακομα και αυτους τους "ικανους" "τιμιους" "εργατικους" "αδιαθφορους" Κεντροευρπαιους;

  Και βεβαια, ο κοσμακης που τα βλεπει και τα ακουει αυτα απο τας τηλεορασεις, επισης γουρλωνει τα ματια με απορια. "ποτε κυριε,ημεις επετυχαμεν τοιουτους στοχους"; ρωτα την τηλεοραση απορημενος.
  Απο την μια ακουει και βλεπει με τα οματια του,τα τραγικα νουμερα και μπερδευεται. 30% η επισημη οσονουπω ανεργια. Μηπως επρεπε να μεινουμε ολοι χωρις δουλεια,για να επιτεχυθει η κανονικη αναπτυξη; Και γιατι δεν μας το λεγανε και σκοτωνομασταν σαν μαλακες για ενα κωλομεροκαματο; Χιλιες φορες.

  Καθε αρνητικο στατιστικο,αιφνης μεταβαλετε απο νερο σε κρασι,απο τον αγιο Τοκογλυφιο.
  Ετσι γινεται οταν πας τα ταματα στο σωστο μερος. Οχι στην εκκλησια πλεον.Στην τραπεζα.

  Βλεπει τις στατιστικες καμπυλες στα γραφικα των καναλιων και ειναι σαν να βλεπει την Καρντασιαν. Ποτε αλλωτε τετοιες καμπυλες δεν ξαναδε το ξερακιανο κρατος.
  Βλεπει δεικτες,βελη, ποσσοστα κλπ. Ολα μα ολα του λενε οτι εχει πεθανει,αλλα οι γιατροι-εγχωριοι και ξενοι- τον διαβεβαιωνουν οτι εχει ραγδαια βελτιωση.
  Σε λιγο καιρο, θα αγορασουμε την Μπαγερν.

  Μιλαμε οτι ο Λαζαρος, οχι μονο αναστηθηκε,αλλα αφου αγκαλιασε τον Ιησου,κατοπιν του πιανει τον σφυγμο. "Εχεις ταχυπαλμια. Να κοψεις το αρνι" του ειπε.
  Ειναι να τρελαινεσαι.

  Τα παντα ειναι ακινητα και παρουσιαζονται σαν να τρεχουν. Κατι σαν την "κινηση" στο δρομο. Ετσι λεμε οταν ειμαστε σχεδον ακινητοι στα μποτιλιαρισματα. "εχει κινηση".

  Ο επιδοξος αγοραστης,παντοτε,προσπαθει να υποτιμησει το προιον,ωστε να το παρει σε καλη τιμη. Ο δε πωλητης,κανει οτι μπορει για να το παινεψει,μπας και πιασει καλυτερη τιμη.
  ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ο αγοραστης παυει να το υποτιμα ασφαλως και απο την αλλη μερα, διαλαλει παντου το κελεπουρι και τα προταιρηματα του.
  (αν αναρωτιεστε γιατι τοτε οι εγχωριοι επαναπωλητες μας, στην περιπτωση της Ελλαδας, συμφωνουσαν με τους επανααγοραστες οτι οντως προκειται για χωρα-"χρεπι",με "αχρηστους" και "τεμπελιδες",γεματη χρεη και φρυγανα απλα ξανασκεφτειτε: ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ, Η ΜΕ ΤΟΥΣ "ΑΠΕΝΑΝΤΙ");

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ: Από το καλοκαίρι δεν γράφω οτι το ένα νούμερο θα διώξει το άλλο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιώργης ο γαρατζέος19 Ιανουαρίου, 2013 19:40

  Ναι προσφυγάκι μου, τα λεγες, όπως λες και ΤΑ ΜΙΝΙΜΟΥΜ (στα καθ'ημάς) και το -λογικό- κόλλημα του ΜΑΛΑΚΑ ΑΕΚτζή με την αγωνιστική σωτηρία.
  Διάβασα σήμερα με ενδιαφέρον την ανακοίνωση των πειρατών, στην οποία λεν απλά αυτά που έλεγες για τον συντοπίτη του τούρκογλου υφυπουργάρα (προειδοποίηση-απειλή ότι θα ρθει το ΣΔΟΕ και θα την πλερώσει η ομάδααααααα). Άλλο ένα περιστατικό απόδειξης της συλλογικής μας ΚΑΤΑΝΤΙΑΣ και πόσο όλα στηρίζονται σε μιά ομερτά.
  Διότι αυτό το κωλοχανείο που λέγεται γιουνάν μπεηλίκ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟ ΒΟΛΕΨΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΑΛΑΚΑ ΑΕΚΤΖΗ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΞΑΝΑ ΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΟ ΟΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΑΤΡΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕ ΓΚΖΕΡΩ ΠΟΣΟΥΣ Δ.Υ. ΝΑ ΞΥΝΟΝΤΑΙ. Και ο γκοντό να τάζει διαστημόπλοια στον ΟΔΔΥ, με τον καισαρόπαπα να προδίδει τον σούγκαρ, μήπως και γίνει η στραβή και βρούμε πάλι σπίτι. Ή μιά ομάδα -ταχατέμου- επαγγελματική, με τους καλούς παίκτες απλά να προετοιμάζονται για το γαύρο (και να πηγαίνουν τζάμπα) κι εμείς να είμαστε οι οίκος ευγηρίας των παραπεταμένων του. Και όταν μας το παίρνουν στα χαρτιά ΤΟΥΜΠΕΚΙ. ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ -και όχι μόνο- ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΣΥ ΑΝ ΒΟΛΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΕ ΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΑ, ΤΙΣ ΒΟΛΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΜΕ ΤΑ ΦΑΓΩΜΕΝΑ, ΤΙΣ 19 ΧΕΣΤΡΕΣ, ΤΙΣ ΒΑΣΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΑΝ-ΞΕΒΓΑΖΑΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 2004, ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΗΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (άσε και ξέρω κάτι παραπάνω εδώ...) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΆ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΑΓΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο-Λ-Ο-Ι ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΒΟΛΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  Πήραμε άδεια στο παρακαλετό, αλλά το γιουνάν μπεηλίκ ΕΔΨΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΙΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ.
  Και, ναι, δε λέω, συμφωνώ με όλους που ξυπνήσαν άξαφνα και ζητάν σε βάθος έλεγχο και συμψηφισμό με τα φαγωμένα του Ντον (εγώ το βρίσκω ηθικά σωστό, ειδικά λαμβάνοντας υπ' όψην ότι ο Ντον είναι -παρα-κρατικός λειτουργός), αλλά όσο δε λέμε ότι ΣΤ΄ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΠΑΜΕ ΣΤΗ Δ', ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΛΙΓΔΑ (ο ζμΠΑΟυγΚ ΠΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ? ΤΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ? Ο ΓΑΥΡΟΣ? Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ? ΛΙΓΟΤΕΡΑ?) ΚΑΤΩ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, απλά σαν ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΛΑΨΙΑΡΗΔΕΣ ΑΕΚτζήδες θα μας αντιμετωπίσουν. Εδώ που φτάσαμε, αυτό έμεινε. Και ούτε συλλαλητήρια ούτε τίποτα. Αυτά τα κάναν κ' οι γριές. Επώνυμες καταγγελίες, όχι σε όργανα ΕΠΟ και λίγδας, ούτε καν στο ΣΔΟΕ, που ακόμα αυτό το κωλοστικάκι ψάχνονται να βρουν που παράπεσε.
  Και οι οικονομόπουλοι, αφού φροντίσαν να τα πάρουν από το Ντον, τώρα για εκεί έπρεπε να ετοιμάζονται, με φακέλους σε θυρίδες. Αλλά που...και αυτός με το γκοντό μοιράζεται τον διακοσμητή για τις χέστρες του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιώργης ο γαρατζέος19 Ιανουαρίου, 2013 19:48

  Προσθέτει και στην αποαγοήτευση που νοιώθω, κοιτώντας το χιόνι έξω από το παράθυρο μου, πίνοντας τον τούρκικο μου και ακούγοντας συρτά και ζευμπέκικα ερυθραίας, αυτή η ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥ ΘΡΑΣΟΥΣ δήλωση του βρωμοτούρκογλου ότι έχει τα εθνικά σχέδια άμυνας στο συρτάρι του. Και αντί να του φυτέψουν μιά σφαίρα στη γκλάβα (φυλακή δε φτάνει), αυτοί ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΑΝΕ...ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΑΝΕ ΚΑΙ ΓΕΛΑΝ ΚΙΟΛΑΣ ΜΕ ΤΑ "ΑΣΤΕΙΑ" ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΧΕΙ ΚΑΒΑΤΖΑ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ -όσα ξεχάσαν οι τράπεζες- ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ. Τόσο χαμηλά ξεπέσαμε? Τελικά τα λεφτά του ροκφέλλερ στο μέθυσο τον παμπερούχο δεν πήγαν χαμένα...μιλάμε για παρακμή που έχει πάει πιο μέσα απ το μεδούλι και έχει μεταλλάξει και το DNA πια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιώργης ο γαρατζέος19 Ιανουαρίου, 2013 20:02

  Στα αγωνιστικά, με τσούπρο-μπούγα αμυντικό δίδυμο θα φάμε 2 τουλάχιστον (δε φταιν τα παιδιά). Οπότε πάμε με 3 αμυντικά χαφ (σωστά) να δαγκώνουν, με τον μητρό δίπλα στους 2 μικρούς και παρακαλάμε να τους ρίξουμε κανένα γκολ πρώτοι μπας και αγχωθούν. Αν το(α) φάμε πρώτοι κατίδιας, 2ος επιθετικός και καραλής και τι είχαμε τι χάσαμε. Αν είμαστε στο Χ και καλύτερα, στο 60 βάζει και φέτση πίσω και 11 πίσω από τη μπάλα (πάλι με κατίδια και παυλή να μαρκάρουν και με το μυαλό στην κόντρα), με τα φορ να μαρκάρουν από το κέντρο. Ούτε συστήματα ούτε τίποτα χρειάζεται εδώ. Μετρημένα κουκιά. Αρκεί μην κάνουν καμιά μαλακία και τη δουν μπάρτσα όπως στον 1ο γύρο ή στην τριπολιτσά και μαζέυουμε μπαλάκια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γιώργης ο γαρατζέος19 Ιανουαρίου, 2013 20:07

  ...ρε, μπας και πρέπει να υπολογίζουμε και τις βαζέλες στις 2 ομάδες που κυνηγάμε να βάλουμε από κάτου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΗ: Βεβαίως και πρέπει να τον υπολογίζουμε για τον εξής απλό λόγο: Εμείς ξέρουμε οτι κινδυνεύουμε αφού από την αρχή είμαστε τελευταίοι , πλέον κι όλα τα μέσα μας μιλάνε για σωτηρία ( ο μαλάκας ο Αβραμίδης που τον Αύγουστο έλεγε για παραμονή )αλλά ενισχυόμαστε κάπως. Η αλογοτροφή δεν έχει καταλάβει πού πάει να μπλέξει κι απλά διαλύει το ρόστερ της. ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή